Parafia Ducha Świętego w Chronowie

     
 PARAFIA
STRONA GŁÓWNA
historia
stary Kościół
nowy Kościół
cmentarz
Duszpasterz
Chronów i okolice

Ogłoszenia

kontakt
mapa serwisu

Historia

Klikając na zdjęcia, powiększysz je!

KLIKNIJ - POWIĘKSZ1232
Prawdopodobny rok wybudowania pierwszego drewnianego kościoła (raczej kaplicy grodowej Gryfitów).

1326
Najstarszy znany zapis wymieniający parafię odnaleziony w spisie dziesięciny papieskiej.

1375
Budowa pierwszego kościoła parafialnego w Chronowie.

1398
Najstarsza notatka o istnieniu kościoła i parafii w Chronowie odnaleziona w zapisach sądu ziemskiego krakowskiego.

1465
Pierwsza pisemna notatka o szkole parafialnej w Chronowie.

1520
Prawdopodobny okres datowania obrazów kościelnych.

1529
Notatka o uposażeniu plebana: "dziesięcina snopowa wartości 10 grzywien z całego Chronowa oraz kopa groszy od 7 zagrodników z Borównej".

1539
Biskup Piotr Gamrat wyniósł probostwo w Starym Wiśniczu do godności prepozytury i erygował przy niej kolegium mansjonarzy.

1545
Piotr Kmita z Wiśnicza zakupił cząstki ziemi w Chronowie i Łopusznej.

1546
15 grudnia Biskup Samuel Maciejowski wcielił parafię jako wikarię wieczystą do parafii w Starym Wiśniczu. Kościół w Chronowie otrzymał status kościoła filialnego lub kapelanii. Patronat nad kościołem przejął Piotr Kmita z Wiśnicza. Stan ten trwał do 1784 roku. W drugiej połowie XVIII w. w pożarze plebanii Starego Wiśnicza spłonęły też wszystkie księgi metrykalne Chronowa.

1562
Założenie zakamuflowanego zboru ariańskiego przez część szlachty zagrodowej i chłopów. Kościół pozostał w rękach katolików.

1570
Źródła kościelne zanotowały informację o trzech szlachcicach chronowskich, którzy byli szczególnie aktywnymi propagatorami arianizmu.

1585
Łopuszna należąca do parafii Gnojnik, z powodu utraty kościoła zajętego przez arian, przyłącza się do Chronowa. W 1596 roku, informuje o tym wizytator Biskupa Jerzego Radziwiłła.

1596
Z akt powizytacyjnych archidiakona Krzysztofa Kazimierskiego i przekazu Jana Długosza dotyczących uposażenia kościoła i parafii w Chronowie wynika, że kościół posiadał łan ziemi, na który składały się trzy pola: Grondy, Farzyna i Stronie. W Grondach koło potoku stała plebania otoczona ogrodem, a opodal niej były dwa stawy rybne i młyn. Poza tym pleban otrzymywał dziesięcinę snopową od łanów ziemiańskich i zagrodników z Chronowa oraz od łanów ziemiańskich i jednego kmiecia z części Borównej.

1638
Założenie przy kościele bractwa Świętego Ducha, którego zadaniem miało być wyplenienie "błędów ariańskiej herezji.

1639
Ufundowanie przy kościele przytułku dla kalek, starców i ubogich. Fundatorem i dobroczyńcą przytułku był sekretarz królewski, Jan Chronowski, który w testamencie z dnia 18 lutego legował na przytułek kwotę 2 tysiące florenów, zabezpieczoną na dobrach w Chronowie i Borównej.

1668
Sukcesor Jana Chronowskiego Jan Kazimierz Chronowski potwierdził zapis testamentalny Jana Chronowskiego,.

1685
Proboszcz starowiśnicki i kapelan chronowski, ks. Paweł Dudzicki podjął trud budowy nowego kościółka w miejscu starego, który uległ naturalnemu zniszczeniu. Kościół wzniesiono w okresie od 7 maja do 8 września.

1687
Konsekracja nowej (stojącej do dziś) świątyni przez biskupa Mikołaja Oborskiego.

1772
Pierwszy rozbiór Polski, Chronów pod zaborem monarchii austriackiej.

1773
Odnowienie aktu przynależności parafii chronowskiej i kościoła do prepozytury w Starym Wiśniczu. Skasowano prepozyturę starowiśnicką i klasztor karmelitów.

1784
Na plebani osiedli na stałe komendarze, którzy pełnili funkcje proboszczów. Pierwszym z nich był ks. Andrzej Cervus, który założył nowe księgi metrykalne dla Chronowa, Łopusznej i części Borównej.

1786
Utworzono nową diecezję tarnowską, którą usankcjonował papież Pius VI bullą z 13 marca. W ramach diecezji utworzono nowy dekanat brzeski, któremu został podporząd­kowany kościół w Chronowie.

1817
Szkółka parafialna przestaje istnieć, a w budynku szkolnym zamieszkał organista, który w posługach kościelnych zastąpił nauczyciela.

1826
Diecezję tarnowską ostatecznie zatwierdził papież Leon XII bullą z dnia 23 kwietnia.

1827
Biskup tarnowski Grzegorz Tomasz Ziegler utworzył w Chronowie niezależną kapelanię.

1828
Potoccy oficjalnie zrezygnowali z patronatu nad kościołem.

1857
18 lutego biskup tarnowski Józef Alojzy Pukaiski przywrócił kościołowi pełne prawa parafialne. Pierwszym proboszczem restytuowanej parafii został ks. Augustyn Nowicki.

1858
Najbogatsza właścicielka części Chronowa Marianna Jastrzębska przejęła patronat nad kościołem.

1867
Do organistówki dobudowano z inicjatywy ks. Józefa Rosnera oddzielną izbę szkolną, która służyła dzieciom do 1902 roku.

1868
Ks. Józef Rosner generalnie odnowił wnętrza kościoła. Ściany świątyni zostały pokryte polichromią przez malarza Ferdynanda Tarczałowicza z Bochni.

1872
Ks. Józef Oświęcimski dobudował nową kruchtę od strony południowej oraz poszerzył przyziemie wieży i wygospodarował w niej dwie komórki na sprzęt kościelny.

1873
Wybudowano poza placem przykościelnym nad potokiem nową, drewnianą kapliczkę św. Jana Nepomucena, patrona dróg i mostów.

1876
Powstała najstarsza obecnie figura przydrożna umiejscowiona przy drodze spod dawnego Białego Dworu do Studzionek i Gnojnika (ufundowana przypuszczalnie przez Wacława Saliera).

1878
Ufundowanie murowanej kapliczki na placu przykościelnym przez Andrzeja Kozickiego, który później spoczął w jej podziemiu.

1880
Ks. Władysław Smołucha wybudował nowe mieszkanie dla organisty, gdyż organistówka chyliła się ku upadkowi.

1883
Ks. Władysław Smołucha z Mszany Dolnej sprowadził nowe organy.

1891
Ks. Franciszek Romański otoczył kościół ogrodzeniem.

1898
Ufundowanie przez Józefa Stachonia okazałej figury przy rozwidleniu dróg do Dębiny i pod kościół.

1905
Wybudowanie od strony północnej na prawym brzegu Borowianki murowanej plebani krytej dachówką.

1919
Ks. Antoni Gliński wysunął projekt budowy nowego kościoła i opracował program gromadzenia funduszów. Z jego inicjatywy na konto budowy wpłynęła już poważna kwota, ale z powodu wielkiej dewaluacji pieniądze przepadły.

1927
Ks. Mieczysław Trojnacki podjął trud renowacji starego kościółka. Do roku 1930 przeprowadzono zewnętrzne remonty bieżące (wzmocniono fundamenty i ściany nośne, obito deskami ściany zewnętrzne, położono nowe gonty, wycięto i wprawiono nowe okna w ścianie północnej, obudowano i wzmocniono główne drzwi oraz przebudowano hełm wieży i wieżyczkę na sygnaturkę). Zbudowano wolnostojącą dzwonnicę na placu przykościelnym, który też otoczono nowym parkanem. Odnowiono ściany wewnętrzne kościoła oraz sufit, a nową dekoracyjną polichromię wykonał w 1930 roku malarz Przebindowski z Krakowa.

1946
Ks. Franciszek Wójcik rozpoczął najpilniejsze remonty bieżące zaniedbanego w czasie okupacji kościoła, które trwały do 1954 roku. Wymieniono część gontów i desek szalunkowych, a także dolne, zmurszałe belki przyziemne i zabezpieczono je daszkiem okapowym.

1960
Ks. Franciszek Krzemień wyremontował budynki gospodarcze, które po latach wojny wymagały pilnych remontów oraz zbudował nową, wolnostojącą dzwonnicę zaopatrzoną w dzwon "Imię moje Maryja" zakupiony ze składek parafialnych.

1964
Za Ks. Tadeusza Urygi kościół zyskuje nową posadzkę marmurową, instalację elektryczną, nową zakrystię, odnowione ołtarze i malowanie kościoła.

1980
Za Ks. Eugeniusza Kowalczyka zbudowano nowe ogrodzenie wokół kościoła (istniejące do dziś) i zradiofonizowano kościół.

1985
Jubileusz 300-lecia kościoła. Konsekracja nowego (trzeciego) dzwonu "Sławię Ducha Świętego".

1988-1992
Budowa nowego kościoła (kaplicy kultowo-katechetycznej).

5 czerwca 1992
Ks. Bp. Władysław Bobowski poświęca kaplicę pw. Miłosierdzia Bożego, fundacji rodziny rodaka Stefana Nabielca i parafian.

1995
Przeniesienie plebani do części mieszkalnej kaplicy Miłosierdzia Bożego.

1997
Z powodu powodzi obsunęła się część skarpy, na której stoi kościół parafialny, zniszczeniu uległa kaplica nagrobna Kozickich. Odbudowano ją w tym samym kształcie w roku 2003.

1999-2001
Powiększenie i całkowita przebudowa cmentarza parafialnego, wybudowanie nowego ogrodzenia.

2006
Uruchomienie pierwszej parafialnej strony WWW pod adresem www.chronow.katolicki.eu

Źródła:
Stanisław Nabielca "Chronów wieś ongiś szlachecka" - do 1960 roku
ks. Eugeniusz Kowalczyk
ks. Jan Malisz

Stary Kościół - zdjęcia

 

cofnij

HISTORIA | STARY KOŚCIÓŁ | NOWY KOŚCIÓŁ | CMENTARZ | CHRONÓW I OKOLICE | KONTAKT | MAPA
 

            Copyright © Parafia Ducha Świętego w Chronowie • Hosting: Kylos • Webmaster: Katolicki.net